Мікросистема

(0382) 700-822

29001, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 48

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Венцеславський Сергiй Дмитрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2013
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Мiкросистема"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14167502
4. Місцезнаходження
Хмельницька , Хмельницький р-н, 29000, м.Хмельницький, вул.Театральна, 54
5. Міжміський код, телефон та факс
(0382) 700822 (0382) 764056
6. Електронна поштова адреса
office@micro.km.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України 44 (3841)    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.ms.km.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента  
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління  
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки В складi рiчного звiту вiдсутнi:
1.г) Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - тому що лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi емiтент не одержували.
1.д) Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - тому що емiтент не входить до складу жодних об'єднань.
1.е) Iнформацiя про рейтингове агентство - тому що емiтент не укладав договорiв з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцiнку.
1.є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента - тому що заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено.
9.а) Iнформацiя про випуски акцiй емiтента - тому що емiтент акцiй не випускав.
9.б) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - тому що емiтент не здiйснював випуск облiгацiй.
9.в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що iншi цiннi папери емiтентом не випускались.
9.г) Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.
9.г) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - тому що емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй.
9.д) Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - тому що цiннi папери переведено у бездокументарну форму iснування.
11.г) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн.грн.
11.г) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн.грн.
12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - тому що емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
13. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - тому що протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало.
15. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй,
16. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття.
17. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.
18-19. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - тому що випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв емiтент не здiйснював.
20-24. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - тому що Сертифiкати ФОН емiтентом не випускались.
28. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку - не складалась.
29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi - тому що цiльовi облiгацiї емiтентом не випускались.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Мiкросистема"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А00 № 248232
3. Дата проведення державної реєстрації
04.09.1998
4. Територія (область)
Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)
2.60
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
27
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
95.11 Ремонт комп'ютерiв i периферiйного устаткування
26.12 Виробництво змонтованих електронних плат
26.20 Виробництво комп'ютерiв i периферiйного устатковання
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння товариства є: - Загальнi збори Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган; - Ревiзор Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26008000250484
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
 
5) МФО банку
 
6) поточний рахунок
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Боголiдов Сергiй Миколайович НА 333407 15.05.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 10.810800000000
Венцеславський Сергiй Дмитрович НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 18.918900000000
Гомонова Євгена Тадеушiвна НА 352640 05.06.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 2.702700000000
Гомонова Тетяна Миколаївна НВ 319625 07.06.2004 Хмельницьким МВ УМВС в Хмельницькiй обл. 2.702700000000
Гомонов Iгор Миколайович НА 540202 01.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 2.702700000000
Галкiн Володимир Євсейович НВ 188695 31.08.2002 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 10.810800000000
Лещенко Микола Iванович НА 477686 14.03.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 8.494200000000
Лещенко Людмила Степанiвна НА 541175 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 1.158300000000
Лещенко Валерiй Вiкторович НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 18.146700000000
Нейко Олександр Васильович НА 225767 04.12.1996 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 14.285700000000
Пригода Стефан Теодорович НА 495227 09.04.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 1.158300000000
Шпинецький Анатолiй Романович НА 290934 11.02.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 8.108100000000
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Венцеславський Сергiй Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища повна
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
МНПП "Мiкросистема" - директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2012
9) Опис
Розмiр виплаченої зарплати за 2011р. - 42324,38
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нейко Олександр Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 225767 04.12.1996 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища повна
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ОКБ РМБ "Титан" - начальник конструкторського сектора
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2012
9) Опис
Судимостей не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лещенко Людмила Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 541175 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища повна
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ХОВО "Хмельницькавтотехобслуговування" - начальник вiддiлу ВТ i iнформацiйного забезпечення
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2012
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галкiн Володимир Євсейович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НВ 188695 31.08.2002 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища повна
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Явiр-М" - заступник директора
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2012
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полторак Нiна Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 733529 26.05.1999 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища повна
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Мiкросистема-Т" - головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.10.2009
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лещенко Валерiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища повна
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Мiкросистема-Т" - директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2012
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Директор Венцеславський Сергiй Дмитрович НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл.   49 18.91890000000 49 0 0 0
Член наглядової ради Нейко Олександр Васильович НА 225767 04.12.1996 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл.   37 14.28570000000 37 0 0 0
Голова наглядової ради Лещенко Валерiй Вiкторович НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл.   47 18.14670000000 47 0 0 0
Головний бухгалтер Полторак Нiна Юрiївна НА 733529 26.05.1999 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.   0 0 0 0 0 0
Ревiзор Лещенко Людмила Степанiвна НА 541175 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.   3 1.1583 3 0 0 0
Член наглядової ради Галкiн Володимир Євсейович НВ 188695 31.08.2002 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.   28 10.8108 28 0 0 0
Усього 164 63.3204 164 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Боголiдов Сергiй Миколайович НА 333407 15.05.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл.   28 10.81000000000 28 0 0 0
Венцеславський Сергiй Дмитрович НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл.   49 18.92000000000 49 0 0 0
Галкiн Володимир Євсейович НВ 188695 31.08.2002 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл.   28 10.81000000000 28 0 0 0
Лещенко Валерiй Вiкторович НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл.   47 18.15000000000 47 0 0 0
Нейко Олександр Васильович НА 225767 04.12.1996 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл.   37 14.29000000000 37 0 0 0
Усього 189 72.98000000000 189 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.09.2013
Кворум зборів** 89.6
Опис 1. Приведення окремих положень Статуту товариства у вiдповiднiсть вимогам законiв України.
2. Звiт директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк.
3. Порядок розподiлу прибутку за 2012 рiк. Затвердження рiчного звiту та балансу.
4. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi та затвердження планового розподiлу прибутку на 2013 рiк.
5. Попереднє схвалення значних правочинiв на наступний рiк.

 

9. Інформація про дивіденди

  За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів        
Дата виплати дивідендів        
Опис -

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАФ "Свiтлана-Аудит"
Організаційно-правова форма  
Код за ЄДРПОУ 21326993
Місцезнаходження 29013 Україна Хмельницька - м.Хмельницький вул.Проскурiвського Пiдпiлля, 48/1 кв.28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0238
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0382) 763301, (050) 6889838
Факс -
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАТ "Реєстр-Центр"
Організаційно-правова форма  
Код за ЄДРПОУ 23834647
Місцезнаходження 29000 Україна Хмельницька - м.Хмельницький вул.Володимирська,109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 115306
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.07.2006
Міжміський код та телефон (044) 2387326
Факс -
Вид діяльності 72.40.0 Робота з базами даних
Опис Лiцензiя на здiйснення дiяльностi щодо ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв серiї АВ 115306 вiд 21.07.06р.

 

XI. Опис бізнесу

Подiй не було.
 
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiї, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 27
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1
Чисельнисть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) - 2
Фонд оплати працi 2013 рiк (тис.грн.) - 687,9
Фонд оплати працi зменшився порiвняно з попереднiм 2012 роком на 106,7 тис.грн.
 
Ємiтент не належить ду будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
Ємiтент не проводить спiльної дiяльностi.
 
Пропозицiї не надходили.
 
Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний.
Метод оцiнки вартостi запасiв - ФIФО.
Облiк та оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй вiдбувається за методом участi в капiталi.
 
Фiрма Мiкросистема - це великий сервiсний центр в мiстi Хмельницькому, в якому працює спецiалiсти практично всiх комп'ютерних напрямкiв:
- iнженери технiчного сервiс-центру;
- програмiсти вiддiлу бухгалтерських систем;
- дизайнери i WEB-програмiсти;
- iнженери вiддiлу продаж комп'ютерної i оргтехнiки.
 
подiй не було
 
Правочини з власниками iстотної участi не укладалися.
 
ДКПВI "Хмельницькагропроект" оренда примiщення - 350 кв.м.
 
-
 
Порушень законодавства не має.
 
Поточного капiталу достатньо.
 
-
 
-
 
Дослiджень та розробок емiтент не проводить.
 
Судових справ не має.
 
-

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 245.6 231.8 0 0 245.6 231.8
будівлі та споруди 115.6 106.3 0 0 115.6 106.3
машини та обладнання 18.5 29.8 0 0 18.5 29.8
транспортні засоби 90.2 79.3 0 0 90.2 79.3
інші 21.3 16.4 0 0 21.3 16.4
2. Невиробничого призначення: 7.2 4.8 0 0 7.2 4.8
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 7.2 4.8 0 0 7.2 4.8
Усього 252.8 236.6 0 0 252.8 236.6
Опис первiсна вартiсть ОЗ:
на початок 2013р. - 806.8 тис.грн.
на кiнець 2013р. - 793.9 тис.грн.
нарахований у 2013р. знос - 3.3 тис.грн.
Ступiнь зносу ОЗ на кiнець 2013р. - 71%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 940.5 939.4
Статутний капітал (тис. грн.) 0.000 0.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0.000 0.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України 31.03.99 № 87. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Пiдприємства немає.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Мiкросистема" станом на 31.12.2013 року бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 13.9 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 164.5 X X
Усього зобов'язань X 178.4 X X
Опис: Поточнi зобов'язання емiтента станом на 31.12.2013р.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПАФ "Свiтлана-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21326993
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 29000 м.Хмельницький вул.Проскурiвського пiдпiлля, 48/1 к.28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0238 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Текст аудиторського висновку (звіту)  
Звiт щодо фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2013 року
Ми провели аудит фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства "Мiкросистема" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 14167502; мiсцезнаходження - 29000, м.Хмельницький, вул.Театральна, буд.54; зареєстровано виконавчим комiтетом Хмельницької мiської ради 04.09.1998 р. за № 1 673 120 0000 001094), що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2013 року, звiт про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту.
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Законiв України “Про аудиторську дiяльнiсть”, “Про цiннi папери та фондовий ринок”, “Про акцiонернi товариства”, "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. № 1360, iнших законодавчих та нормативних вимог.
Аудиторська перевiрка проведена згiдно Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
1. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань, яка вiдбулася перед складанням рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «Мiкросистема» оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала нашому призначенню аудиторами такої рiчної фiнансової звiтностi. Пiд час аудиту нами проведенi альтернативнi процедури щодо стану та оцiнки активiв i зобов’язань, якi пiдлягали iнвентаризацiї, але iснує ймовiрнiсть вiдхилення показникiв фiнансової звiтностi, якi, на нашу думку, не мають всеохоплюючого та суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть.
II. Справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв на дату балансу не визначалася. У зв’язку з цим ми не можемо стверджувати про вiдповiднiсть облiкових оцiнок цих активiв справедливiй вартостi на 31 грудня 2013 року.
Висновок
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi “Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ «Мiкросистема» станом на 31 грудня 2013 року, а також фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 29.09.2011 р. № 1360 та зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.
Вартiсть чистих активiв ПрАТ «Мiкросистема» станом на 31.12.2013 року бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю ПрАТ "Мiкросистема", що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.
Аудитором виявлено значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), вчиненi ПрАТ "Мiкросистема" у звiтному перiодi. Рiшення щодо вчинення зазначених правочинiв приймалися загальними зборами акцiонерiв, що вiдповiдає Статуту товариства та вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".
ПрАТ "Мiкросистема" дотримується Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI щодо стану корпоративного управлiння.
Аудитором не виявленi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Найменування - Приватна аудиторська фiрма "Свiтлана-аудит" (код 21326993)
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 0238 вiд 26.01.2001 р., продовжено до 30.11.2015 р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0244 (рiшення АПУ вiд 26.04.2012 № 249/5)
Мiсцезнаходження – 29000, м.Хмельницький, вул.Проскурiвського пiдпiлля 48/1, к.28
Електронна адреса – svetlana_audit@svitonline.com
Телефон/факс - (0382) 763301, (050) 6889838
Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору - 09.04.2014 р., № 013-фз
Перiод, яким охоплено проведення аудиту - 01.01.2013 р. - 31.12.2013 р.
Дата початку аудиту - 09.04.2014 р.
Дата закiнчення аудиту - 23.04.2014 р.
ДИРЕКТОР АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ
“СВIТЛАНА-АУДИТ” ДРАЧ С.В.
сертифiкат серiї А № 001995 чинний до 27 травня 2018 року
23 квiтня 2014 року
29000, Хмельницька область, м.Хмельницький,
вул.Проскурiвського пiдпiлля, 48/1, к.28
-
-
-

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число)  
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Мiкросистема" за ЄДРПОУ 14167502
Територія   за КОАТУУ 6810100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 232
Орган державного управління   за КОДУ -
Вид економічної діяльності   за КВЕД 95.11
Середня кількість працівників 27  
Одиниця виміру: тис.грн.  
Адреса Україна 29000 м.Хмельницький вул.Театральна, 54  
Форма № 1-м
Баланс на 31.12.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0.0 0.0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 252.8 236.6
- первісна вартість 031 806.8 793.9
- знос 032 ( 554.0 ) ( 557.3 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 67.3 44.8
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 320.1 281.4
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 360.6 269.9
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 29.4 32.6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 418.6 386.3
- первісна вартість 161 418.6 386.3
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.4 7.2
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 78.8 79.0
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 4.4 55.9
- у тому числі в касі 231 1.8 1.5
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 2.7 4.3
Усього за розділом II 260 894.9 835.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 2.7 2.3
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 1217.7 1118.9
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 0.0 0.0
Додатковий вкладений капітал 320 273.5 273.5
Резервний капітал 340 0.0 0.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 665.9 667.0
Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Усього за розділом I 380 939.4 940.5
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0.0 0.0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 60.8 0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0.0 0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 104.6 61.7
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 10.7 13.9
- зі страхування 570 12.7 0.0
- з оплати праці 580 26.7 24.4
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0.0 0.0
Інші поточні зобов'язання 610 62.8 78.4
Усього за розділом IV 620 278.3 178.4
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
Баланс 640 1217.7 1118.9

Примітки -
Керівник Венцеславський С.Д.
Головний бухгалтер Полторак Н.Ю.

 

Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період за аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3073.5 3064.3
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 479.2 ) ( 510.7 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 2594.3 2553.6
Інші операційні доходи 040 11.9 16.0
Інші доходи 050 16.6 2.2
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2622.8 2571.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 2107.0 ) ( 2008.9 )
Інші операційні витрати 090 ( 464.3 ) ( 544.0 )
у тому числі: 091 0.0 0.0
  092 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Інші витрати 100 ( 45.4 ) ( 9.1 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 2616.7 ) ( 2562.0 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 6.1 9.8
Податок на прибуток 140 ( 5.0 ) ( 7.8 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 1.1 2.0
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0


Примітки -
Керівник Венцеславський С.Д.
Головний бухгалтер Полторак Н.Ю.